shopify stats

Taşkesti Belediyesi sözleşmeli personel alımı

Bolu Mudurnu Taşkesti Belediyesi bünyesinde görevlendirmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacak. Söz konusu personel alımı kapsamında veteriner hekim alımı yapılacak.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesi hükümlerine göre boş bulunan, aşağıda sınıfı, unvanı, adeti, öğrenim durumu belirtilen 1 adet kısmi zamanlı sözleşmeli Veteriner Hekim personel alımı yapılacaktır.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun48. Maddesi (A) fıkrası şartlarını taşıyor olmak

2.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

3.Sağlık açısından her hangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak,

4.Askerlikle ilişiği olmamak,

5.Bolu İli Mudurnu İlçesi Taşkesti Beldesi sınırları içinde ikamet ediyor olmak,

6.Veteriner Fakültesi mezunu olmak,

ALIM YAPILACAK BOŞ KADRO

SINIFI

UNVANI

ADETİ

EĞİTİM DURUMU

Veteriner Hekim

1

Veteriner Fakültesi

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Başvurular 03.03.2015 Salı Saat 08:00 ile 09.03.2015 Pazartesi Saat 17:00'ye kadar Taşkesti Belediyesine şahsen yapılacaktır. Faks, posta ve elektronik posta (e-mail)) ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Birden fazla müracaat olduğu takdirde 10.03.2015 Salı Günü Saat 15:00'de mülakat yapılacaktır. Not: Başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte Taşkesti Belediyesine müracaat edilecektir.