shopify stats

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Personel Alımı

Turizm ve Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere personel alımı yapıyor. İş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için detaylar şöyle...

1. 28.8.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personeli Hakkında Yönetmelik'in 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Hukuk Müşaviri kadrosu için üniversitelerin hukuk fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, en az beş yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

3. Avukatlar ve mesleki unvanları belirtilen teknik ve idari uzmanlık kadroları için, belirtilen mesleklere ilişkin üniversitelerin ilgili bölüm veya fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, en az beş yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

4. Dört yıllık yüksekokul mezunu destek personeli kadroları için başvuracak adayların belirtilen mesleklere ilişkin üniversitelerin ilgilibölüm veya fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,en az beş yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

5. İki yıllık yüksekokul mezunu destek personeli kadroları için başvuracak adayların belirtilen mesleklere ilişkin üniversitelerin ilgili meslek yüksekokullarından ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, en az iki yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

6. Yönetici sekreteri kadrosu için en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak

7. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırk yaşını doldurmamış olmak,

8. Mütercim tercüman (1 İngilizce, 1 Fransızca) ve rehber (İngilizce)kadroları için Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 80 puan almış olmak ,

9. Türk Dili ve Edebiyatçısı kadrosu için tercihen Osmanlıca bilmek.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ

1. Giriş sınavına katılabilmek için Başkanlık internet sayfasından temin edilerek doldurulacak başvuru formu ile birlikte aşağıda yer alan belgelerin 16.03.2015 tarihi mesai bitimine kadar Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Çam Burnu Mevkii Eceabat- Çanakkale adresine şahsen veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

a.Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylanmış örneği,

b.Mesleki deneyimini gösteren belge.

c.Mütercim tercüman ve rehber kadroları için Yabancı Dil Sınavı (YDS) ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sınavlardan eşdeğer seviyede puan almış olanların sonuç belgesi aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,

d.İki adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm),

e.Adayın özgeçmişi.

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

3. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Ancak posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar Başkanlığa ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular işleme konmaz.

PERSONEL ALIMINDA SINAV İŞLEMLERİ

1. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı personel alımı Giriş Sınavı sözlü sınavolmak üzere tek aşamalı olarak, 28.8.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Teşkilatı, Çalışma Usul Ve Esasları İle Personeli Hakkında Yönetmelik'in 21.maddesinin 4,5 ve 6.fıkralarındakihükümlere uygun olarak yapılacaktır. Sözlü sınav adayların;

a.Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b.Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c.Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

d.Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e.Genel yetenek ve genel kültürü,

f.Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,yönlerinden değerlendirilerek,

ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

2. Adaylara sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından beşinci fıkrada belirtilen ölçütlerin değerlendirilmesi suretiyle (a) bendi 50, (b) ila (f) bentlerinin tamamı için 50 olmak üzere toplam 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 puandan az olmaması gerekir.

3. Giriş sınavı puanının ve başarı sıralamasının tespit edilmesi

a.Komisyon tarafından sözlü sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar başarılı olanların listesi belirlenir.

b.Komisyon ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla dörtte biri oranında yedek liste belirleyebilir. Başarı sırasına göre alınacak yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

c.Komisyonun belirlediği sınav sonuçları Bakan onayı ile kesinleşir. Kesinleşen liste Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonucu asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara ayrıca yazı ile de bildirilir.

d.Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

4. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 28.8.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personeli Hakkında Yönetmelik'in hükümleri geçerlidir.