shopify stats

Ulaştırma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Personel Alımı

Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere yeni uzman yardımcısı personel alımı yapıyor. Personel alımı ne zaman ve nasıl yapılacak. İş başvurusuyla ilgili detaylar neler?

Bakanlığımız Merkez Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında 7 nci 8 inci ve 9 uncu derecelerde münhal bulunan oniki (12) adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) sonucuna göre "Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları Avrupa Birliği Uzmanlığı Yönetmeliği" esaslarınca, sözlü giriş sınavı ile aşağıda belirlenen öğrenim dallarından karşısında belirtilen kontenjan sayısı kadar personel alımı yapılacaktır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b- ÖSYM tarafından, 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan KPSS puan türleri itibariyle en az yukarıdaki tabloda belirtilen taban puanı almış olmak,

c- 01 Ocak 2015 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1980 tarihinde veya bu tarihten daha sonra doğmuş olanlar),

ç- Son başvuru tarihi itibariyle yukarıdaki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden/yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d- İngilizce dilinde YDS'de en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınavların eşdeğerlilikleri; ÖSYM'nin http://osym.gov.tr internet adresinin "Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular" bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.) Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlik süresi beş yıldır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

a- Sınav başvuru formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.),

b- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da belgenin verildiği yüksek öğrenim kurumu veya noter onaylı örneği (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği),

c- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış bilgisayar çıktısı,

ç- Yabancı dil belgesinin aslı veya onaylı örneği,

d- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5X6 ebadında 3 adet renkli vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

e- Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış, kendisi, ailesi, bitirdiği okullar, yapmış olduğu işler hakkında bilgilerin yer aldığı özgeçmiş (bir sayfayı geçmeyecek şekilde),

f- Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,

g- Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı,

Yukarıda istenilen diploma ve yabancı dil belgesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopileri şahsen başvuru esnasında Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Sözlü sınava başvurular yukarıda sayılan belgelerle 21/09/2015-21/10/2015 tarihleri arasında, 09.30 - 12.00 ile 14.00 - 17.00 saatleri arasında Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılır. Adayların, 21/10/2015 günü saat 17:00'ye kadar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No: 5 06338 Emek-ANKARA adresine şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda (21/10/2015 tarihi ve saat 17:00 itibariyle Bakanlığımız genel evrak şubesine giriş yapmış olması gerekmektedir.) doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, sınava girecek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.