shopify stats

Adli Tıp Kurumu personel alımı

Adli Tıp Kurumu'na yeni personel alımı yapılacak. Söz konusu personel alımı kapsamında 17 personel alınacak.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan

1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;

EK-1'deki listede yeri, unvanı ve niteliği belirtilen 1 biyolog, 2 bilgisayar mühendisi, 4 kimya mühendisi , 5 sağlık teknikeri, 2 laborant ve 3 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara, 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarına

giren adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 5 ve 6'ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4'üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her kadro için ilan edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama sonucunda, ilan edilen kadro sayısının 5 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bunun da eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 04.12.2015 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1979 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

II) Özel şartlar:

Biyolog kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının biyoloji lisans programından mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

Kimya Mühendisi kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının kimya mühendisliği lisans programlarından mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

Bilgisayar Mühendisi kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği lisans programlarından mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

Laborant kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının sağlık laboratuarı, tıbbi laboratuar veya tıbbi laboratuar teknikleri önlisans programlarından mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP93 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

Sağlık Teknikeri kadrosunda istihdam edilebilmek için; yüksek öğretim kurumlarının adli tıp teknikerliği, veya otopsi yardımcılığı önlisans programlarından mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarına KPSSP93 puan türünden girmiş olmak.

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak. Başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak.

5) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların, sözlü sınavın yapılacağı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na bizzat veya bir yakınları aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

6) Başvuru tarihi:

Başvurular 23.11.2015 Pazartesi günü başlayıp, 04.12.2015 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuru sonuçları ve sıralama listeleri 14.12.2015 tarihinde açıklanacaktır.

7) Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru formu EK-2,

b) Öğrenim belgesi fotokopisi

c) KPSS sınav sonuç belge fotokopisi

d) Nüfus cüzdan fotokopisi

8) Başvuruların değerlendirilmesi :

Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSSP3 veya KPSSP93 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının 5 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sıralama sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

Sıralamalar kadro yeri ve ünvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır. (Örn: Adana kimya mühendisi kadrosu için ayrı Diyarbakır kimya mühendisi kadrosu için ayrı sıralama yapılacaktır.)

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

9) Sözlü Sınavın Şekli ve Konuları:

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

Genel kültür 20,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

10) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati :

İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın İstanbul Yenibosna'daki merkez binasında 21.12.2015-25.12.2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Belirtilen günlerde sözlü sınavların bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Hangi kadrolar için hangi tarih ve saatlerde sözlü sınav yapılacağı başvuru sonuçları ve sıralama listeleriyle birlikte ilan edilecektir.

Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

11) Sonuçların açıklanması :

Sözlü sınav sonuçları 04.01.2016 tarihinde ilan edilecek ve atanmaya hak kazanan adaylar 15.01.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki belirtilen belgeleri tamamlayarak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na teslim edeceklerdir.

Atanmaya hak kazananlardan istenilecek belgeler :

1) Sağlık Kurulu Raporu (son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış).

2) Öğrenim Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti.

3) Askerlik Durum Belgesi.

4) 4 Adet Fotoğraf (mevzuata uygun yeni çekilmiş)

5) Nüfus Cüzdanının Fotokopisi.

6) Varsa Daha Önce Çalıştığı Hizmetleri Gösterir Belge.

7) Bilgisayar Sertifikası (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna başvuru yapanlar için)

İLAN olunur

KADRO YERİ

KADRO UNVANI

KADRO

SAYISI

ÖĞRENİM ŞARTI

ARANILAN KPSS PUAN TÜRÜ

ADANA GRUP BAŞKANLIĞI

KİMYA MÜHENDİSİ

2

LİSANS

KPSSP3

DİYARBAKIR GRUP BAŞKANLIĞI

KİMYA MÜHENDİSİ

2

LİSANS

KPSSP3

İSTANBUL MERKEZ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

2

LİSANS

KPSSP3

İZMİR GRUP BAŞKANLIĞI

BİYOLOG

1

LİSANS

KPSSP3

İZMİR GRUP BAŞKANLIĞI

LABORANT

2

ÖNLİSANS

KPSSP93

ŞANLIURFA ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

ÖNLİSANS

KPSSP93

GAZİANTEP ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

ÖNLİSANS

KPSSP93

ŞIRNAK ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

ÖNLİSANS

KPSSP93

İSTANBUL MERKEZ

SAĞLIK TEKNİKERİ

2

ÖNLİSANS

KPSSP93

İSTANBUL MERKEZ

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ

3

LİSANS

KPSSP3