shopify stats

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Personel Alımı

Diyanet İşleri bünyesinde görevlendirmek üzere yeni personel alım ilanı yayınladı. Buna göre söz konusu personel alımı kapsamında uzman yardımcıları alınacak. İlana ilişkin detaylar şöyle...

Başkanlığımız merkez teşkilatında münhal bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı kadrolarına yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre naklen (Kurum içi) alım yapılacaktır.

KADROLARA AİT BİLGİLER

Bulunduğu Yer

Unvan

Sınıfı

Derecesi

Adedi

Merkez Teşkilatı

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı

G.İ.H

7-8

15

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Halen Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında kadrolu memur olarak çalışıyor olmak,

2. Memuriyette adaylığı kaldırılmış olmak,

3. En az lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

4. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

5. 01.01.2015 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

6. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı alımı için daha önce yapılan yarışma sınavlarında iki defa başarısız olmamak.

BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

a) Başvuru İşlemleri

1. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine, hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine 16/03/2015 (saat 08:00)- 30/03/2015 (saat 16:30) tarihlerinde istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

- Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir

2. Müracaatlar ilgili görevliler tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden alınacaktır.

3. Başvuru işleminin tamamlanmasından sonra, adaylara "Aday Başvuru Belgesi" verilecektir.

4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yoluyla yapılan müracaatlar ile 30/03/2015 tarihi saat 16:30'dan sonra yapılan müracaat talepleri kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

b) Sınav İşlemleri

1. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

2. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

3. Yarışma sınavı nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

4. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

5. Adaylar; yazılı ve sözlü sınav için sınav giriş belgesi alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

6. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

7. Yazılı sınav 26.04.2015 tarihinde klasik usulle Ankara'da yapılacaktır.

8. Yazılı sınav tarihi ve yeri, başvuruların tamamlanmasından sonra, sözlü sınav tarihi ve yeri yazılı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında her sınav için verilecek "sınav giriş belgesi"nde ilan edilecektir.

c) Atama İşlemleri

1. Atamalar, başarılı olan adaylar arasından başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

2. Başarı sıralamasında yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması yüksek olana, yazılı puanı yüksek olana ve hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir.

3. Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

d) Diğer Hususlar

1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

2. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

4. Sınavla ilgili iş ve işlemler için adayların imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımıza ulaştırmaları gerekmektedir.

5. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Başkanlığımıza ulaştırılmayan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların, aşağıdaki belgeleri başvuru esnasında İKYS görevlilerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

1. T.C. Kimlik No'lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),

2. En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi),

3. Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli,

4. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, askerlik ve sabıka durumuna ilişkin yazılı beyanı,

E. Sınav Konuları

1. Yazılı Sınav Konuları

a) Kur'an-ı Kerim, (20 puan)

b) Arapça, (20 puan)

c) Fıkıh, (10 puan)

d) Tefsir, (10 puan)

e) Hadis, (10 puan)

f) Akaid-Kelam (10 puan)

g) Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı. (20 puan)

2. Sözlü Sınav Konuları

a) Yazılı yarışma sınavında belirtilen sınav konularıyla birlikte Başkanlığın hizmet alanlarıyla ilgili bilgi düzeyi, (50 puan)

b) Kavrama, muhakeme etme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

e) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı. (10 puan)

F. İletişim