shopify stats

Yalvaç Belediyesi sözleşmeli personel alımı

Isparta Yalvaç Belediyesi kendi bünyesinde görevlendirmek üzere işçi personel alımı yapıyor. Bu kapsamda inşaat teknikeri alımı yapılacak.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi hükümlerine göre, boş bulunan, aşağıda; sınıfı, Unvanı, derecesi, adedi, öğrenim durumu, iş deneyim süreleri belirtilen 1 adet tam zamanlı

sözleşmeli inşaat teknikeri personel alımı yapılacaktır.

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1.657 Sayıl Devlet Memuru Kanununun 48. Maddesi A fıkrası şartlarını taşıyor olmak,

2.Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

3.Sağlık açısında herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak,

4.Askerlikle ilişiği olmamak,

5.Yalvaç' ta ikamet ediyor olmak,

6.Meslek Yüksekokullarının İnşaat Bölümünden mezun olmak

ALIM YAPILACAK BOŞ KADRO

SINIFI

ÜNVANI

ADEDİ

EĞİTİM DURUMU

TH

İnş.Teknikeri

1

Ön Lisans (2 Yıllık) Yükseköğretim


BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Başvurular, 02.03.2015 Pazartesi saat: 08:00 ile 03.03.2015 Salı Günü Saat: 17:00'ye kadar Yalvaç Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğü'ne şahsen yapılacaktır. Faks, Posta ve Elektronik posta(e- mail) ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

04.03.2015 Çarşamba Günü saat 14:00'te sözlü mülakat yapılacaktır.

NOT: Başvuru sırasında istenilen belgeler ile Belediye Yazı işleri Müdürlüğü'ne müracaat edilecektir.


BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1.Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

2.Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi,

3.Yerleşim yeri belgesi,

4.Özgeçmiş

5.Sağlık raporu,

6.Son altı ay içinde çekilmiş olan 6 adet vesikalık fotoğraf,

7.Adli sicil belgesi,

8.Askerlik durumunu gösterir belge,