shopify stats

Yeni Diploma Denklik Yönetmeliği

Yurtdışında örgün eğitim gören binlerce öğrencinin yurtdışı diplomalarına denklik verilmesi konusunda yeni yönetmelik resmi olarak yürürlüğe girdi. Peki yeni diploma denklik süreci nasıl olacak?

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yönetmeliğin yayımlanmasıyla 6 Kasım 2010 tarihli ve 27751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Yeni yönetmelik, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirliyor.

Buna göre, tanıma veya denklik başvurusu, şahsen ya da yetkili makamlarca düzenlenmiş vekaletnameye sahip kişi tarafından yapılabilecek.

Başvurularda, tanıma veya denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti ve onaylı tercümesi, yükseköğrenim süresi içinde alınmış olan bütün derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi gibi belgeler verilmesi gerekecek.

Çift uyruklu başvuru sahiplerinden, öğrenim süresince öğrenim gördükleri ülkede yaşadıklarını gösterir belge istenecek.

Eksik belgeler için 30 gün süre

Başvuruda aranan belgelerde eksiklik tespit edilenlere bu belgelerin tamamlanması için 30 gün süre verilecek. Eksik belgelerin verilen süre içerisinde de tamamlanmaması halinde başvuru reddedilecek.

Başvurunun incelemeye alınması için diplomayı veren yükseköğretim kurumunun, faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca kendi yükseköğretim sistemi içinde yer aldığının kabul edilmesi, Yükseköğretim Kurulunca veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kalite güvencesi ve akreditasyon kuruluşları tarafından tanınması gerekecek.

Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren ve menşe ülke ile Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için öğrenim görülen ülkenin yetkili makamları tarafından tanıma veya denklik belgesi düzenlenmiş olması, bir ülkenin yetkili makamlarınca tanıma veya denklik belgesi düzenlenmiş diplomanın, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası örgütlerin çatısı altında kurulmuş bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması şartlarını taşıyan başvurular da incelemeye alınacak.

Gerekli şartları taşıyan başvurular, denklik komisyonu tarafından hazırlanan nihai rapor doğrultusunda Yükseköğretim Yürütme Kurulunda görüşülerek karara bağlanacak.

İncelemede, denkliği talep edilen diplomaya esas yükseköğretim programının asgari kazanımlar açısından Türk yükseköğretim sisteminde yer alan programa eşdeğer olup olmadığına bakılacak.

Türk yükseköğretim sisteminde aynı veya benzer bir program bulunmaması durumunda yönetmelikte belirtilen diğer şartların sağlanması halinde denkliği talep edilen diplomanın ön lisans, lisans, yüksek lisans dereceleri açısından Türk yükseköğretim sistemine eşdeğer olup olmadığı incelenecek.

Öğretmenlik alanları için MEB'den görüş alınacak

Türk yükseköğretim sisteminde eşdeğer bir karşılığının olması halinde, yükseköğretime başlanılan yıl YÖK tarafından belirlenen sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının YÖK'ün belirlediği dilimindeki üniversitelerden alınan diplomalar ile YÖK'ün tescil yetkisi verdiği ya da tescil yetkisini kabul ettiği uluslararası kalite güvencesi kuruluşlarınca akredite edilen programlardan alınan diplomalara seviye ve yeterlilik belirleme sistemi işlemlerine tabi tutulmaksızın işlem yapılacak.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi kılavuzundaki yurtdışı yükseköğretim programlarına yerleştirilenlerin veya bu programlara yerleştirilen en son öğrencinin aldığı puanı alarak aynı programa kayıt yaptıranların diplomaları da seviye ve yeterlilik belirleme sistemi işlemlerine tabi tutulmayacak.

Meslek icrası kanunla düzenlenmiş alanlarda alınmış diplomalar için yapılan denklik başvurularının değerlendirilmesinde, söz konusu mesleğe ilişkin mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar saklı olacak.

Öğretmenlik alanında, alan bilgisi yönünden yeterli, öğretmenlik meslek bilgisi yönünden yetersiz olduğu sonucuna ulaşılan diploma sahipleri adına ilgili alanda diploma denklik belgesi düzenlenerek bu belgeye, "Bu belge sahibi adına yukarıda belirtilen alanda öğretmenlik belgesi düzenlenebilmesi için ilgilinin Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Eğitim Bilimleri alanında yapılan seviye tespit sınavında başarılı olması gerekir" şeklinde şerh konulacak. Sınavda başarılı olunması halinde şerh kaldırılarak ilgililer adına öğretmenlik alanını içeren yeni bir denklik belgesi düzenlenecek.

Türkçe ile ilgili programlardan alınan diplomalar

KKTC'dekiler hariç olmak üzere yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yabancı dil ve edebiyat programları, bu dillerin öğretmenlik programları, filoloji ile mütercim-tercümanlık programlarından alınan diplomaların denklik işlemlerinde, mezun olunan program dili ülkenin resmi dili ile aynı değilse mezun olunan program dilinde Yabancı Dil Sınavından (YDS) 100 üzerinden en az 80 puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan eşdeğer kabul edilen puanı alma şartı aranacak.

KKTC'dekiler hariç olmak üzere yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının Türk dili ve edebiyatı, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları gibi Türkçeyle ilgili programlarından alınan diplomalara, YÖK tarafından belirlenen eşdeğer alanlarda yapılan sınavda başarılı olunması halinde denklik belgesi düzenlenecek.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan denklik başvurularında, usul hükümleri dışında başvurunun yapıldığı tarihteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak. Ancak kişi lehine olan durumlarda, bu yönetmelik hükümleri geçerli olacak.