personel5.com'u takip et!
twitter
facebook
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

(DÜZELTME İLANI)

31.12.2018 tarihli Öğretim Elemanı alım ilanımızda yer alan İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü, Sinema Televizyon Anasanat Dalı Araştırma Görevlisi 1. sıradaki ilanımız, Gazetecilik Bölümü Medya Ekonomisi Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi ile Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ilanlarımıza ait özel şartlarda aşağıdaki gibi düzeltme yapılmıştır.

İlgililere duyurulur.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANASANAT

DALI

ÖĞR. GÖR.

(DERS

VERECEK)

DER.

ARŞ.GÖR.

DER.

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMA

GAZETECİLİK

MEDYA

EKONOMİSİ

-

-

1

6

70

50

Gazetecilik veya İktisat alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON

SİNEMA

TELEVİZYON

-

-

1

6

70

50

Radyo Televizyon, Radyo Sinema ve Televizyon veya Medya alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

MÜHENDİSL

[K FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM

DALI

ÖĞR. GÖR.

(DERS

VERECEK)

DER.

ARŞ.

GÖR.

DER.

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMA

GIDA

MÜHENDİSLİĞİ

GIDA

TEKNOLOJİSİ

-

-

1

6

70

50

Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak. Gıda Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Gıda Mühendisliği anabilim dalında doktora yapıyor olmak.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. Adayların başvuru süresi içerisinde istenilen belgelerle birlikte kadroların ilan edildiği birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan yanlızca 1 tanesine başvuru yapabilirler. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, (Bu madde uyarınca güvenlik soruşturması yapılacak olup, sonucun olumsuz olması halinde kazanan adayların atamaları yapılmayacaktır.)

2. a) Öğretim Görevlisi kadroları için; lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden birinden en az 70 puan almış olmak, özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanların herhangi bir ALES puan türünden en az 70 puan almış olmak,

b) Araştırma Görevlileri kadroları için; ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 7 0 olarak kabul

edilir.

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4. Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

1 .ÖĞRETİM GÖREVLİSİ kadrolarına başvurabilmek için,

a) En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

b) Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak.

2.ARAŞHRMA GÖREVLİSİ kadrolarına başvurabilmek için,

a) İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

b) Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak.

NOT: Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

MUAFİYET

1. Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 14.12.2018 tarihli belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2. Meslek Yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama Tarihi : 31.12.2018

Başvuru Bitiş Tarihi : 14.01.2019

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 17.01.2019

Giriş Sınavı Tarihi : 21.01.2019

Sınav Giriş Yerleri : İlgili Birimlerde

Sonuç Açıklama Tarihi : 25.01.2019

NOT: İlan ile ilgili tüm açıklamalar ve sonuçlar başvurulan birimin internet sayfasında duyurulacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/anasanat dalı/program adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi)

2- Özgeçmiş ve varsa bilimsel yayın listeleri

3- 2 adet vesikalık fotoğraf

4- Onaylı Nüfus cüzdanı sureti veya Onaylı Nüfus cüzdanı fotokopisi

5- Onaylı mezuniyet belgeleri (e-devletten alınan karekodlu belgeler atama sırasında aslı getirilmek şartıyla kabul edilecektir.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

6- Araştırma Görevlileri için istenilen alanla ilgili halen tezli lisansüstü öğrencisi olduğuna dair onaylı öğrenci belgesi (e-devletten alınan karekodlu belgeler atama sırasında aslı getirilmek şartıyla kabul edilecektir.)

7- Onaylı not transkripti

8- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu burumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler.)

9- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

10- ALES sınav sonuç belgesi

11- Yabancı Dil sınav sonuç belgesi

12- Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı hizmet döküm belgesi (SSK'ya bağlı Sigortalı hizmeti olanlar için)

13- Sabıka Sicil Kaydı

14- Varsa muafiyet ile ilgili belgeler

15- İlanda isteniyorsa tecrübe ile ilgili belgeler

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÖĞR. GÖR.

(DERS

VERECEK)

DER.

ARŞ.GÖR.

DER.

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMA

İKTİSAT

İKTİSAT TEORİSİ

-

-

1

7

70

50

İktisat lisans mezunu olmak. İktisat alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

KAMU YÖNETİMİ

YÖNETİM BİLİMLERİ

-

-

1

7

70

50

Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak. Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÖĞR.GÖR.

(DERS

VERECEK)

DER.

ARŞ.GÖR.

DER.

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMA

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİM.EĞ.

TARİH EĞİTİMİ

-

-

1

7

70

50

Tarih veya Tarih Eğitimi lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİM.EĞ.

TÜRKÇE EĞİTİMİ

-

-

1

7

70

50

Türkçe Eğitimi veya Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapıyor olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÖĞR.GÖR.

(DERS

VERECEK)

DER.

ARŞ.GÖR.

DER.

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMA

TARİH

GENEL TÜRK TARİHİ

-

-

1

7

70

50

Tarih lisans mezunu olmak. Genel Türk Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Genel Türk Tarihi alanında doktora yapıyor olmak.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ

-

-

1

7

70

50

Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olmak. Moleküler Hücre Biyolojisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

UZAY BİLİMLERİ VE TEK.

UZAY BİLİMLERİ

-

-

1

7

70

50

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri lisans mezunu olmak. Uzay Bilimleri ve Teknolojileri veya Fizik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÖĞR.GÖR.

(DERS

VERECEK)

DER.

ARŞ.GÖR.

DER.

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMA

RESİM

RESİM

-

-

1

7

70

50

Resim veya Resim-iş Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Resim alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÖĞR.GÖR.

(DERS

VERECEK)

DER.

ARŞ.GÖR.

DER.

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMA

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

FELSEFE TARİHİ

-

-

1

7

70

50

İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak. Felsefe Tarihi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

DİN SOSYOLOJİSİ

-

-

1

7

70

50

İlahiyat Fakültesi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Din Sosyolojisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÖĞR.GÖR.

(DERS

VERECEK)

DER.

ARŞ.GÖR.

DER.

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMA

GAZETECİLİK

MEDYA EKONOMİSİ

-

-

1

6

70

50

Gazetecilik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON

SİNEMA TELEVİZYON

-

-

1

6

70

50

Radyo Televizyon alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON

SİNEMA TELEVİZYON

-

-

1

6

70

50

Radyo Televizyon alanında doktora yapıyor olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÖĞR.GÖR.

(DERS

VERECEK)

DER.

ARŞ.GÖR.

DER.

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMA

PEYZAJ MİMARLIĞI

PEYZAJ MİMARLIĞI

-

-

1

6

70

50

Peyzaj Mimarlığı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Peyzaj Mimarlığı alanında doktora yapıyor olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÖĞR.GÖR.

(DERS

VERECEK)

DER.

ARŞ.GÖR.

DER.

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMA

BİYOMÜHENDİSLİK

BİYOMÜHENDİSLİK

-

-

2

6

70

50

Biyomühendislik lisans mezunu olmak. Biyomühendislik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

-

-

1

6

70

50

Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak. Gıda Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

FOTOG.VE UZAKTAN ALGILAMA

-

-

1

6

70

50

Harita veya Geomatik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÖĞR.GÖR.

(DERS

VERECEK)

DER.

ARŞ.GÖR.

DER.

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMA

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

SPORDA PSİKOSOSYAL ALAN.

-

-

1

7

70

50

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapıyor olmak.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

HAREKET VE ANTREMAN BİL.

-

-

1

7

70

50

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans mezunu olmak. Antrenörlük Eğitimi veya Beden Eğitimi ve Spor alanında tezli yüksek lisans

yapıyor olmak. Antrenörlük belgesine sahip olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÖĞR.GÖR.

(DERS

VERECEK)

DER.

ARŞ.GÖR.

DER.

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMA

TARIM EKONOMİSİ

TARIM POLİTİKASI VE YAYIM

-

-

1

5

70

50

Tarım Ekonomisi lisans mezunu olmak. Tarım Ekonomisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

TARIM EKONOMİSİ

TARIM İŞLETMECİLİĞİ

-

-

1

6

70

50

Tarım Ekonomisi lisans mezunu olmak. Tarım Ekonomisi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

BAHÇE BİTKİLERİ

BAĞ YETİŞTİRME VE ISLAHI

-

-

1

6

70

50

Bahçe Bitkileri lisans mezunu olmak. Bahçe Bitkileri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÖĞR.GÖR.

(DERS

VERECEK)

DER.

ARŞ.GÖR.

DER.

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMA

ENERJİ YÖNETİMİ

ENERJİ YÖNETİMİ

1

6

-

-

70

50

Enerji Yönetimi ve Kaynakları Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 1 yıl alanında ders verme deneyimine sahip olmak.

MÜZECİLİK VE KÜL.MİRAS YÖN.

MÜZECİLİK VE KÜL.MİRAS YÖN.

1

6

-

-

70

50

Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri lisans mezunu olmak. Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri veya Arkeoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÖĞR.GÖR.

(DERS

VERECEK)

DER.

ARŞ.GÖR.

DER.

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMA

YABANCI DİLLER

YABANCI DİLLER

1

6

-

-

70

80

İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak. İngilizce Öğretmenliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.

AYVACIK MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.

(DERS

VERECEK)

DER.

ARŞ.GÖR.

DER.

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMA

SEYAHAT, TURİZM VE EĞ.HİZ.

TURİST REHBERLİĞİ

1

6

-

-

70

-

Seyahat İşletmeciliği lisans, Turizm İşletmeciliği tezli yükseklisans mezunu olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

SPOR YÖNETİMİ

1

6

-

-

70

-

Beden Eğitimi ve Spor lisans mezunu olmak. Beden Eğitimi ve Spor, Antrenörlük Eğitimi veya Antrenörlük alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Alanında yüksek lisans mezuniyeti sonrası en az 2 yıl çalışma deneyimi olmak. Yükseköğretim kurumlarında alanında ders verme deneyimine sahip olmak.

BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.

(DERS

VERECEK)

DER.

ARŞ.GÖR.

DER.

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMA

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YEREL YÖNETİMLER

1

6

-

-

70

-

İşletme, Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi veya İktisat lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında alanında en az 1 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.

(DERS

VERECEK)

DER.

ARŞ.GÖR.

DER.

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMA

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

LOJİSTİK

1

6

-

-

70

-

İşletme, Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi veya İktisat lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.

ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.

(DERS

VERECEK)

DER.

ARŞ.GÖR.

DER.

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMA

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

İLK VE ACİL YARDIM

1

6

-

-

70

-

Acil Yardım ve Afet Yönetimi veya Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi veya Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 2 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİK.

1

6

-

-

70

-

Hemşirelik, Ebelik veya Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü mezunu olmak. Fizyoloji anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.

(DERS

VERECEK)

DER.

ARŞ.GÖR.

DER.

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMA

ÇOCUK BAKIMI VE GENÇ.HİZ.

ÇOCUK GELİŞİMİ

1

6

-

-

70

-

Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Eğitimi veya Sosyoloji lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Alanında yüksek lisans mezuniyeti sonrası en az 5 yıl deneyime sahip olmak.

GÖRSEL, İŞİT.TEK.VE MEDYA YAP.

FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERA.

1

6

-

-

70

-

Fotoğraf lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. Yüksek lisans sonrası alanında en az 5 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

EZİNE MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.

(DERS

VERECEK)

DER.

ARŞ.GÖR.

DER.

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMA

DIŞ TİCARET

DIŞ TİCARET

1

6

-

-

70

-

Uluslararası İlişkiler lisans mezunu olmak. Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA

TAPU VE KADASTRO

1

6

-

-

70

-

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği lisans mezunu olmak. Geomatik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 5 yıl çalışma deneyimine sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.

GIDA İŞLEME

SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ

1

6

-

-

70

-

Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak. Gıda Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

1

6

-

-

70

-

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans mezunu olmak. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında tezli yüksek lisans

yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.

(DERS

VERECEK)

DER.

ARŞ.GÖR.

DER.

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMA

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM

FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

1

6

-

-

70

-

Bahçe Bitkileri lisans mezunu olmak. Meyve yetiştirme ve ıslahı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.

(DERS

VERECEK)

DER.

ARŞ.GÖR.

DER.

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMA

EL SANATLARI

MİMARİ VE DEKORATİF SAN.

1

6

-

-

70

-

Sanat Bölümü veya Resim İş Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Sanat Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

REKTÖRLÜK

BÖLÜM

ALANI

ÖĞR.GÖR.

(UYGULAMALI

BİRİM)

DER.

ARŞ.GÖR.

DER.

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMA

-

HEMŞİRELİK

5

6

-

-

70

50

Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.(Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapmak üzere)

personel5.com'u takip et!
twitter
facebook
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
10 Aralık 2023 Pazar | PERSONEL5.COM, Sözleşmeli Personel Alımları, İşçi Alımları, Eleman Alımları, Ne zaman, Nasıl, Nereye, İş Başvurusu, İş Başvuru Şartları, Memurlar, Memur Haber, Kariyer.net, Yenibiriş.com, Son Dakika Haber, Memurlar İlan, İş İlanları Bürosu, Posta İlan, Sabah İlan, Sarı Sayfalar, Maaşlar Ne Kadar, Ücret, İş Başvuru Formu, Gazete İlanları, İş İlanları Ajansı, İşçi Alımı Yapacak Mı

Gazi Üniversitesi 33 Akademik Personel Alımı
Gazi Üniversitesi 33 Akademik Personel Alacak.

Haberi Oku